Ornament
Ornament

เชื่อว่าครั้งที่เพื่อนๆยังเป็นเด็ก เราต่างถ่ายทอดจินตนาการผ่านสองมือ บ้างขีดสมุด ระบายผนัง
งานปั้นก็เป็นอย่างหนึ่งที่ยังนึกถึง จึงเป็นที่มาของงานศิลปะจากดินภายใต้ชื่อ ornament clay work
งานทุกชิ้นขึ้นจากมือ ทั้งรูปทรง สีสันและรายละเอียดที่ไม่ซ้ำเดิม ทิ้งร่องรอยงอันเป็นสเน่ห์ของานทำมือ
ชวนให้นึกถึงสมุดวาดภาพและดินน้ำมันที่ห่างมือไปนาน


RATING: