Sci-Art Network
Sci-Art Network

เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ Sci-Art Network ก่อตั้งเมื่อปี 2542 ในนามชมรมนักวาดภาพวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งประเทศไทย จากการรวมตัวของวิทยากรและผู้รับการอบรมการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประกอบด้วยผู้สนใจจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งศิลปิน นักวิทยาศาสตร์ และผู้รักธรรมชาติ


RATING:      

สินค้าทั้งหมด