Beaubadin studio
Beaubadin studio

take time to make Kram จุดเริ่มต้นเกิดจากการอยากแชร์เรื่องราวที่ชอบ ขนม หนังสือ คำคม ผ่านรูปวาด ที่เข้าถึงได้ง่าย โดยใช้เวลาไม่รีบร้อนในการทำ เปรียบเหมือนการย้อมผ้าครามที่กว่าจะได้ผ้าหนึ่งผืนต้องใช้เวลาในการเลี้ยงครามการเตรียมคราม ก่อนนำมาย้อม


RATING: