SANSUK Brother
SANSUK Brother

พี่น้อง "สารสุก" สองหนุ่มเหนือจาก "เจียงฮาย" น้องออกแบบมากจากข้าวเหนียว ซึ่งเป็นข้าวที่นิยมรัปประทานในภาพเหนือและภาคอีสาน คาแรกเตอร์พี่น้องสารสุขเป็นคาแรกเตอร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เราได้มีโอกาสกลับไปสำรวจ เรียนรู้ และอยากสื่อสารวัฒนธรรมของคนเหนือให้คนทั่วไปรู้จักผ่านความน่ารักของเจ้าคาแรกเตอร์สองพี่น้อง


RATING: