Pica Pen
Pica Pen

เราเริ่มต้นจากความหลงใหลในความคลาสสิกของอดีต ประกอบกับชื่นชอบการประดิษฐ์อักษรวิจิตร จึงออกแบบปากกาคอแร้งสำหรับการประดิษฐ์อักษรวิจิตร ซึ่งทำจากโลหะที่ขึ้นรูปด้วยมือจากแนวคิดที่ต้องการนำสิ่งที่มีคุณค่าในอดีตกลับมาสู่ปัจจุบันอีกครั้ง ผ่านการออกแบบและการใช้งาน โดยตัดทอนให้เกิดความเรียบง่าย ที่สอดคล้องกับการใช้งานและเกิดความงามในรูปแบบร่วมสมัย


RATING: