Nuaynard
Nuaynard

เราอยู่หมู่บ้านซับศรีจันทร์ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เราเพียงต้องการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ ให้กับสถานที่ผลิต เพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์จากต้นทางที่ดีให้กับผู้ใช้

    วิถีอาชีพของคนหมู่บ้านซับศรีจันทร์ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรทำไร่มันสำปะหลัง (ทนแล้งดี) อีกอาชีพหนึ่งคือการตีหิน ใต้ผิวดินของภูมิประเทศแถบนี้หินค่อนข้างเยอะ จึงยากต่อการปลูกไม้ผล เราหวังว่านวยนาดจะช่วยสร้างโอกาส และสร้างทางเลือกคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนหมู่บ้านซับศรีจันทร์

    เมื่อสิ่งสำคัญของการทำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวต้องใช้น้ำสะอาดเป็นหลัก แต่หมู่บ้านซับศรีจันทร์ ต้องพบปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำประปาที่ไม่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ ชาวบ้านจึงมีความจำเป็นต้องใช้แหล่งน้ำสะอาดที่ธรรมชาติมอบให้ คือน้ำจากฟ้าและดิน 'น้ำฝน + น้ำซับ' มาใช้อุปโภคบริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์นวยนาดด้วย ถึงแม้จะไม่มีระบบน้ำประปาที่ดีแบบคนเมือง (คนสมัยก่อนใช้น้ำสะอาดจากแม่น้ำลำคลอง) แต่การที่คนในหมู่บ้านใช้แหล่งน้ำธรรมชาติทางเลือก คือส่วนเล็กๆ ของการช่วยคนเมือง ลดการใช้พลังงานที่สูญเสียไปกับการผลิตน้ำประปา

    เรานำทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในวิถีชีวิต หยิบวัตถุดิบท้องถิ่นอีสานที่มีคุณค่า มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นวยนาด ภายใต้แนวคิด ISAN LOCAL NATURAL RESOURCES [ SKINCARE + LIFE ]

+ ใช้แหล่งน้ำจากธรรมชาติ
+ ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นอีสาน
+ ให้ประโยชน์มากกว่าหนึ่ง


RATING:      


สินค้าทั้งหมด
Out of stock VIEW