Arsom Silp
Arsom Silp

สถาบันอาศรมศิลป์ สถาบันการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมเพื่อรับใช้สังคม
     "สถาบันอาศรมศิลป์" เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดเล็ก ที่ดำเนินงานในรูปแบบของกิจการเพื่อสังคม (SE : Social Enterprise:) ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนระดับบัณฑิตศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่ตุลาคม 2549
     ปัจจุบัน สถาบันอาศรมศิลป์ เปิดให้บริการวิชาการ ด้วยการจัดการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตร ใน 3 สาขา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ (ผู้ประกอบการสังคม) พร้อมทั้งให้บริการชุมชน ด้วยความเชี่ยวชาญจากศาสตร์ทั้งสามและการบูรณาการข้ามศาสตร์ ร่วมมือกับเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ โดยดำเนินงานในรูปแบบของโครงการเพื่อร่วมสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม


RATING: