Mahasarn Craft
Mahasarn Craft

แบรนด์มหาสารคราฟท์ เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาพื้นที่ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายช่างทอให้เกิดเป็นชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคาม เป็นการวิจัย และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอันเชื่อมโยงสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อสืบค้นและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านมูลค่าและคุณค่าของ "วัฒนธรรมผ้าทอ" ซึ่งเป็นภูมิปัญญาอันโดดเด่นของจังหวัดมหาสารคามที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ และชาวมหาสารคามยังคงสืบสานอย่างแพร่หลายในทุกอำเภอ จนได้เป็นส่วนหนึ่งในคำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม คือ "พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร"


RATING: