หนังสือ Dream Thailand

5 Points

Dream Thailand short stories: หนังสือรวมเรื่องสั้น 10 เรื่อง จาก 10 นักเขียนที่สะท้อน 'ภาพอนาคตประเทศไทยในฝัน' และเป็นการบันทึกความคิดและยุคสมัยเอาไว้ผ่านวรรณกรรม