ประกาศผลผู้ได้เข้ารอบ happening makers 2021: I draw, I am

    หลังจากการตัดสินร่วมกันของกรรมการชาวไทยและชาวไต้หวัน โดยทีม happening และทีม Pop Up Asia เราได้รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ไปจัดแสดงที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน จำนวน 100 คน ดังรายการต่อไปนี้ (รายชื่อเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ ตามที่ผู้สมัครระบุมา)
ผู้สมัคร Top 10 ที่ได้เข้ารอบสู่ #TshirtChallenge เพื่อเปิดให้บุคคลทั่วไปร่วมโหวตและชิงเงินรางวัลต่อไป:
นภัส จันทร์แสง
ปณิชา แสงทองอร่าม
ภูมินทร์ ย่านส้ม
วิชาชาญ โตวัฒนา
วิภาลักษณ์ ศิริพลานนท์
สหรัฐ คาน
สหัสวรรษ แสนปราชญ์
สืบสกุล แสงสุวรรณ
สุวารี ศิริโชคธนวัชร์
Peerada Kointarangkul
ผู้สมัครอีก 90 คนที่ได้ร่วมแสดงผลงาน:
กมลวรรณ ทัศน์เสถียรวงศ์
กัณติกา วิชญเมธากุล
กุลภรณ์ ภัทรพงษ์บวร
เกสินี องค์สิริมีมงคล
แก้วขวัญฟ้า โปร่งเจริญ
จรรยมณฑน์ บุตรผา
จุฑามาศ ประมูลมาก
เจนจิรา อุดมพัฒน์
ชญากานต์ หรรษคุณาชัย
ช่อฉัตร เชื้อมั่นศิลธรรม
ชุติกาญจน์ ณ สงขลา
ญาณิศา เกิดพรพุทธมนต์
ฐิติรัตน์ วิสุทธ์โรจนกุล
ณัฐกานต์ รัตนารังสรรค์
ณัฐทาริกา ตันติวงศ์วิโรจน์
ณิขา ทวีเจริญสุข
ดนยา ตันปัทมดิลก
ทวี ศิริธนชัย
ทศพล กล่อมเกลา
ธนกร ชาตินันทฤกษ์
ธนัชพร จันทร์เขียว
ธาราริน จิรจักรวาล
ธิชา เจ๊ะสา
นพวรรณ สุนทรครุธ
นภัส บัวศรี
นภาพร เลียดประถม
นฤพร ไชยเฉลิม
นัฐกร จันทร์แจ้ง
บุญญานันท์ กาญจนกิจ
เบญญาภา เอกบริรักษ์
ปฏิภัทร ทรงชน
ปนัดดา เต็มไพบูลย์กุล
ปภังกร แย้มวงษ์
ปัณณ์ ณ นคร
ปิติรัตน์ ยศวัฒน
ปุณยนุช ขุนศรี
พรปวีณ์ เดชดำรงวุฒิ
พัชรมัย สุวรรณโชติ
พัฑฒิดา แนบบุญ
พิชญานัน ศิริมหา
พิชญาพร จีระตานนท์
พิมพ์ญาดา ธิติกุลธัญโรจน์
พิราวรรณ เบคเกอร์
พิริยา วรวิทย์ไพศาล
ภัทรพงศ์ เผ่าผาง
ภัทรมน สำราญสำรวจกิจ
มนสิชา เดชนิมิตรชัย
เมธานนท์ มานะรัตน์
ยอดยุทธ ฉายสุวรรณ์
รชต ตินตะโมระ
รังสิมันตุ์ แซ่เล่า
รัฐ เรืองอร่าม
วสิษฐ์ ไม้ประเสริฐ
วิพรรณ สุขสบาย
ศิลศรินทร์ วงศ์เทพเตียน
ศุภนารถ อัตตสัมพันธ์
ศุภรดา ชเตรอเบล
ศุภลักษณ์ ประภาศิริ
สหรัฐ ศรีถาวร
สาธิตา แสงสวัสดิ
สุชนา มัดกาฑ์รัน
สุชานันท์ เสมทัพพระ
สุดารัตน์ พานาดี
สุธาทิพย์ อุปสุข
สุวพร เลี้ยงผาสุข
หิรัญ ซาวศักดิ์
อมรเทพ หน่วงเหนี่ยว
อยส จินดาวงศ์
อรณิชา ชัยสิงหาญ
อลิสา นุรักษ์เข
อักษิภรณ์ ศรีแตง
อารรัตน์ ธนะราช
อิสริยาภรณ์ หวันมะรัตน์
อุษา แม้นศิริ
เอกรัตน์ วรินทรา
Asanee Srikijvilaikul
Kamolchanok Chamsang
Kanyawee Vilamas
Kasidith Nuchjarearn
Kattaleeya Wethanyaporn
Natcha Pongsuwan
Natsikan Kankaew
Nutchanok Tretunya
Nuttakritta Khotsombut
Pacharapan Prayoonrattana
Papitchaya Ekawatpanich
Pazut Wutigornsombatkul
Sally Creates Things
Surat Tomornsak
Tinna Hongngam
คณะกรรมการผู้ร่วมคัดเลือก:
วิภว์ บูรพาเดชะ, CEO และบรรณาธิการบริหาร happening
วรรณวนัช บูรพาเดชะ, บรรณาธิการบริหาร happening shop
ธารี ไชยวุฒิกรณ์วานิช, ฝ่ายศิลปกรรม ทีม happening
Jerry Yen, President of Pop Up Asia
Pop Up Asia Executive Team

    ติดตามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก happening makers

    ทีมงาน happening และ Pop Up Asia ขอขอบคุณศิลปินทุกท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ เราจะพยายามจัดกิจกรรมที่มอบโอกาสให้กับศิลปินไทยต่อไปในอนาคต โปรดติดตามได้ทางช่องทางออนไลน์ของเราต่อไป